قابل توجه :
این سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که شما فقط یک بار ثبت نام می‌نمایید و پس از آن تنها کافی است با وارد شدن به پانل مدیریتی خود، آزمون‌های حضوری یا غیرحضوری مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از پرداخت هزینه‌های مربوطه، ثبت نام خود را در آن آزمون‌ها قطعی نمایید.