آموزش در مدارس

این موسسه آمادگی خود را برای همکاری در زمینه برگزاری دوره های IT مورد نیاز مدارس در تمام مقاطع تحصیلی اعلام میدارد