دوره های تشکیل شده

دوره های آموزشی تشکیل شده توسط آموزشگاه دانش سال «1395»

ردیفنام ادارات و سازمان هانام دوره های آموزشی
1شرکت تولید برق منطقه ای استان یزدمهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
2اداره کل محیط زیست استان یزدمفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
3سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
سازمان برنامه و بودجه
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
رایانش ابری
4اداره کل فنی و حرفه ای استان یزدرایانش ابری
5اداره کل آموزش و پرورش استان یزدمهارت های هفتگانه icdl
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
دولت الکترونیک
6شرکت آب منطقه ای استان یزدمهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
رایانش ابری
7شرکت توصیع برق استان یزدمهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
رایانش ابری
8شرکت آب و فاضلاب شهری استان یزدمهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
رایانش ابری
9اداره کل استاندارد استان یزدرایانش ابری
10شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزدمهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
رایانش ابری
11سازمان جهاد کشاورزی استان یزدمهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
رایانش ابری
12سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزدمهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
13سرپرستی بیمه کار آفرینمهارت های هفتگانه icdl

دوره های آموزشی تشکیل شده توسط آموزشگاه دانش سال «1396»

ردیفنام ادارات و سازمان هانام دوره های آموزشی
1اداره کل آموزش وپرورش استان یزدمهارت های هفتگانه icdl
2شرکت آب و فاضلاب شهری استان یزدشبکه و امنیت اطلاعات سازمان ها
EXEL/POWERPOINT
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
3شرکت توصیع برق استان یزدمهندسی شبکه
مدیریت امنیت اطلاعات
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
4شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزدمهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
مهندسی شبکه
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
5شرکت برق منطقه ای استان یزدمهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
6اداره کل بیمه سلامت استان یزدمهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
7سازمان جهاد کشاورزی استان یزدمهندسی شبکه
8اداره کل امور اقتصادی و دارای استان یزدمهندسی شبکه
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
9شرکت آب منطقه ای استان یزدمهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
شبکه و امنیت اطلاعات
مهندسی شبکه
10اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزدمهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
11سرپرستی بانک تجارت استان یزد+CNNA/NETWORK
12حوزه علمیه خواهران مهارت های هفتگانه icdl

دورهای عمومی برگزار شده توسط موسسه دانش در سال 97

ردیفنام دوره های آموزشینام ادارات و سازمان ها
1امایش سرزمیندفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
2مقابله با حوادث طبیعی غیر مترقبه در شهرداری هادفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
3آشنایی با طرح های توسعه شهری دفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
4ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فسادشرکت توضیع برق (هماهنگ دانشگاه علوم پزشکی)
5روش های کاهش مصرف کاغذ و استفاده مجدد و مدیریت پسماندشرکت توضیع برق (هماهنگ دانشگاه علوم پزشکی)
6اصول تغذیه و بهداشتشرکت توضیع برق (هماهنگ دانشگاه علوم پزشکی)
7تکریم مراجعان توانخواهشرکت توضیع برق (هماهنگ دانشگاه علوم پزشکی)
8تفسیر ایات برگزیده قرآن کریمکلیه ادارات استان (هماهنگ دفتر پژوهش استانداری)
9امر به معروف و نهی از منکرکلیه ادارات استان (هماهنگ موسسه ثقلین)
10دوره شفافیت و سلامت اداریآب و فاضلاب روستایی
11پدافند غیر عامل در صنعت آب و فاضلاب آب و فاضلاب روستایی
12آشنایی با تهدیدات در فضای سایبریآب و فاضلاب روستایی

دورهای عمومی و تخصصی برگزار شده توسط موسسه دانش در سال98

ردیفنام دوره های آموزشینام ادارات و سازمان ها
1گردشگری شهریدفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
2هویت شهریدفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
3فوریت های پزشکی امدادی و کمک های اولیهدفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
4کمپین نویسی تبلیغات تجاریشرکت های تبلیغاتی و آزاد
5بیماری های نوپدید و راهکار های پیشگیری از آندفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
6گزارش نویسی و خلاصه سازی مکاتباتدفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
7اصول و مبانی ارتباطات سازمانی دفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
8پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماری های قلبی و عروقیدفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
9مسئولیت مدنی شهرداری و شهرداردفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
10سیستم های امنیتی و حافظت از حریقدفتر امور شهری استانداری (ویژه شهرداری ها)
11محیط زیست و دولت سبزشرکت توضیع برق (دانشگاه علوم پزشکی)
12محیط زیست و دولت سبزشرکت آب و فاضلاب شهری
13اکسل پیشرفتشرکت شهرکهای صنعتی
14امنیت کاربری فناوری اطلاعاتشرکت شهرکهای صنعتی
15امنیت نفوذ و مقابله حملات سایبریادارات استان IT کارشناسان
i16SQL SERVERادارات استان IT کارشناسان
17مدیریت امنیت اطلاعاتآب منطقه ای