پرداخت وجه کلاس MPA مدیریت کربن و انرژی

لطفا برای پرداخت وجه  فرم زیر را تکمیل نمایید ( مبلغ دوره 3/500/000 تومان می باشد)

شرایط پرداخت :

1- نقدی:       مبلغ 3/500/000 تومان

2- باشرایط:    می توان 1/500/000 تومان نقد و مابقی 2/500/000 تومان را طی دوفقره چک یک میلیون تومان اقدام نمایند.

تومان