آخرین اخبار

آخرین اخبار

دانلود گواهی ها

دانلود گواهی نامه های دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل دانلود گواهی نامه های دوره آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی دانلود گواهی نامه های دوره آموزشی آشنایی با مشاغل سخت…

آموزش کودکان و دانش آموزان

برای آموزش کامپیوتر به کودکان، کدام مسیر مناسب است؟ امروزه اغلب می بینیم برای نسل کودک و نوجوانِ جامعه،کامپیوتر، گوشی های هوشمند ، تب لت ، لب تاپ ،  بیشتر…

Matlab

Android

#C

++C

PHP